Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415


Άρθρο 5 Δ
Ειδικές ρυθμίσεις για τη θήρα
Για την άσκηση της θήρας των θηρεύσιμων ειδών της
ορνιθοπανίδας, εντός των ΖΕΠ, εκτός των σχετικών
προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα
της υπ’ αριθμ. 87578/703/6.3.2007 (Β΄ 581) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, καθορίζονται επιπλέον οι ακόλουθες
απαιτήσεις:
1. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, είναι δυνατόν για
ορισμένα θηρεύσιμα είδη, να καθορίζεται αργότερα η
έναρξη ή/και νωρίτερα η λήξη της κυνηγετικής περιόδου.
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε πρόσφατα
επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα που προσιδιάζουν
σε κάθε ειδική περίπτωση και αποδεικνύουν ότι τυ−
χόν κλιμάκωση των ημερομηνιών λήξης της θήρας δεν
εμποδίζει την προστασία των ειδών χαρακτηρισμού που
ενδέχεται να επηρεάζει η ανωτέρω κλιμάκωση.
2. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θήρας των
αποδημητικών πτηνών και των υδροβίων θηραμάτων
καθορίζεται βάσει μεθόδου σύμφωνα με τις κατευθύν−
σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως εμπεριέχονται
στa (α) Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Οδηγία για τα Πτηνά» −Guidance
document on hunting under Council Directive 79/409/EEC
on the conservation of wild birds «The Birds Directive» και
(β) Βασικές έννοιες του άρθρου 7(4) της οδηγίας 79/409/
ΕΟΚ −Key Concepts of Article 7(4) of Directive 79/409/EEC
«Period of Reproduction and Prenuptial Migration of Αnnex
II Bird Species in the 27 EU Member States», όπως ισχύουν
και η οποία εγγυάται την προστασία των ειδών αυτών
ενόσω διαρκεί η μετανάστευσή τους και η περίοδος
φωλεοποίησης.
3. Από την περίοδο θήρας 2012−2013 και εντεύθεν
απαγορεύεται:
α) Η θήρα του είδους ασπρομέτωπη χήνα (Anser
albifrons) στα ενδιαιτήματα του είδους νανόχηνα (Anser
erythopus), δηλαδή στις ΖΕΠ των υγροτόπων Κερκίνης,
Κορώνειας – Βόλβης, Δέλτα Νέστου, Λίμνης Ισμαρίδας,
Λίμνης Βιστονίδας – Πόρτο Λάγος και Δέλτα Έβρου. Η
απαγόρευση επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια.
β) Η θήρα του είδους πετροπέρδικα (Alectoris graeca)
στις ΖΕΠ, που περιλαμβάνεται στα είδη χαρακτηρισμού,
για περίοδο δύο (2) ετών, χρονικό διάστημα κατά το
οποίο θα εκτιμηθούν οι πληθυσμοί του συγκεκριμένου
είδους.
γ) Η θήρα πτηνών από πάσης φύσεως υπερυψωμένες
ή μη εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από επεξεργα−
σμένα δομικά υλικά.
δ) Η διεξαγωγή πάσης φύσεως αγώνων κυνηγετικών
σκυλιών.
4. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση της αρμόδι−
ας υπηρεσίας και γνώμη της Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000»,
μπορεί να λαμβάνει πρόσθετες περιοριστικές της θήρας
ρυθμίσεις εντός ΖΕΠ, σε περίπτωση δυσμενών ή ακραί−
ων καιρικών συνθηκών ή πυρκαγιάς ή σε περίπτωση
κατά την οποία διαπιστώνεται βάσει των διαθέσιμων
επιστημονικών στοιχείων μείωση του πληθυσμού ενός
ή περισσοτέρων ειδών.